Suomen hammaslääkäriseura Apollonia

Etusivu > Tiedote
Tulosta
 

Iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden suunterveyttä voidaan kohentaa puuttumalla omahoitoon

( 23.11.2017 )

Iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden suunterveyttä voidaan parantaa selvästi antamalla heille yksilöllistä opastusta. Itä-Suomen yliopiston NuOrMed -tutkimuksen tuoreimpien tulosten mukaan ravinto-opastus ja yksilöllinen omahoitotuotteiden valinta vähensivät kuivan suun ongelmia merkittävästi. Suun omahoidossa tukeminen ei vaadi kalliita laitteita, vaan oikean toimintatavan.

Hampaiden määrä ja hampaattomuus ovat yleisesti käytettyjä suunterveyttä ja toimintakykyä kuvaavia mittareita. Ikääntyminen omat hampaat suussa on yksi ”onnistuneen” ikääntymisen mittari. Nyt eläkeiän saavuttavista hampaattomia on enää alle 10 %. Suun terveyserot ikääntyneillä ovat kuitenkin huomattavia ja suun sairaudet lisääntyvät iän myötä.

Suurin osa yli 75-vuotiaista pärjää hyvin itsenäisesti kotona, mutta joka viides tarvitsee säännöllistä hoitoa ja huolenpitoa. Vanhuspalvelulain hengen mukaisesti pitkäaikainen hoito pyritään toteuttamaan ensisijaisesti iäkkään henkilön kotiin. Näin kotona hoidetaan yhä sairaampia ja toimintakyvyltään heikompia iäkkäitä.
– Laitoksissa asuvien vanhusten tai kotihoidon avulla kotona pärjäävien hauraiden vanhusten suunterveys on kaikista yhteiskuntaryhmistä heikoin. Tämä on huolestuttavaa, sillä hyvä suunterveys ja riittävä määrä hampaita parantavat iäkkään toimintakykyä: syömistä, nielemistä, puheen muodostusta ja sosiaalisia kontakteja, toteaa HLT, EHL Annamari Nihtilä.  

Fyysisen ja tiedollisen toimintakyvyn heikentyessä monilla iäkkäillä on vaikeuksia hampaiden tai proteesien puhdistamisessa. Joskus myös kipu suussa estää hyvän suuhygienian toteuttamisen.

Suunterveyttä edistäviä toimenpiteitä on iäkkäiden osalta tutkittu vähän. Tähän tiedon puutteeseen pyrkii vastaamaan Itä-Suomen yliopiston vuonna 2013 käynnistynyt NuOrMed (Nutrition, Oral health and Medication) – laatua iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden ravitsemukseen, suunterveyteen ja lääkehoitoon -tutkimus. Interventiotutkimuksessa arvioitiin kuusi kuukautta kestävän ravitsemuksen ja suunterveyden intervention vaikutuksia 75 vuotta täyttäneiden kotihoidossa olevien ravitsemustilaan, suunterveyteen ja toimintakykyyn.

Tutkimuksen mukaan iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden suunterveys saadaan paranemaan selkeästi yksilöllisellä opastuksella. Opastus tehosi myös kuivan suun ongelmiin. Lähtötilanteessa suurin osa kotihoidon asiakkaista kärsi kuivasta suusta ja kaikilla hampaallisilla oli tarvetta parantaa suuhygieniaa. Kuivasta suusta kärsiviä ohjeistettiin riittävään suun kostutukseen käyttämällä heille sopivia kuivan suun omahoitotuotteita. Heistä yli 90 % sai myös yksilöllisen ravitsemusintervention, jossa painotettiin proteiinin saannin lisäksi riittävää nesteiden nauttimista sekä vihannesten ja hedelmien syöntiä.

Kuuden kuukauden kuluttua molemmat ryhmät tutkittiin ja haastateltiin uudestaan. Interventioryhmässä nähtiin merkittävä positiivinen muutos: plakkihampaiden määrä oli vähentynyt ja proteesien puhtaus parantunut. Kuivan suun tunne oli vähentynyt ja joka viides oli lisännyt veden juontia, myös lämpimien aterioiden määrä sekä vihannesten ja hedelmien syönti lisääntyi. Vertailuryhmän asiakkailla suun hoitotottumukset heikkenivät selkeästi kuuden kuukauden aikana ja myös kuivan suun tunne lisääntyi.

Yksilöllisen ehkäisevän omahoitosuunnitelman laatiminen iäkkäille potilaille on suun terveydenhuollon henkilöstön vastuulla. Esimerkiksi kuivasuinen potilas tarvitsee erityistoimenpiteitä. Osa iäkkäistä potilaista ei kykene itse puhdistamaan suutaan, joten suun hoidossa avustaminen yksilöllisen suunnitelman mukaisesti tulisi olla osa päivittäisiä hoitotoimenpiteitä. Suun omahoidosta muistuttaminen ja omahoidon tukeminen ei vaadi kuitenkaan kalliita teknisiä laitteita vaan valmiutta auttamiseen.

Lisätietoja: HLT, EHL Annamari Nihtilä, annamari.nihtila [at] uef.fi, p. 050 569 7800